من‌نوشته

.انسان جز آنچه می‌دهد، چیزی ندارد

من‌نوشته

.انسان جز آنچه می‌دهد، چیزی ندارد

می نویسم 

که نماند در دلم
که بماند در قلمم.
چندم به سر دوانی پرگاروار گردت؟
                سرگشته ام ولیکن پای استوار دارم!